Γιώργος Κολλιδάς

Εταίρος, Technology Leader, PwC Ελλάδας

Ο Γιώργος Κολλιδάς παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής τεχνολογίας και διαχείρισης κινδύνων πληροφορικής σε μεγάλο αριθμό πολυεθνικών εταιρειών (στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία) κυρίως στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών και των Ορυχείων. Ο Γιώργος έχει ηγηθεί της εκτέλεσης έργων τεχνολογίας και δεδομένων για μερικά από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πελάτες εξόρυξης στην περιοχή του Ασίας-Ειρηνικού και παγκοσμίως. Αυτές οι δεσμεύσεις εκτείνονται σε όλη την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογίας, δεδομένων και στρατηγικών στον κυβερνοχώρο, πλαισίων και μοντέλων λειτουργίας. Είναι έμπειρος στον εντοπισμό κινδύνων τεχνολογίας, δεδομένων και στον κυβερνοχώρο και στο σχεδιασμό κατάλληλων, οικονομικά αποδοτικών λύσεων για τον μετριασμό των αναδυόμενων απειλών, ενώ παραμένει εναρμονισμένος με τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές απαιτήσεις.