Χρήστος Ζαφείρης

Γεωπόνος με ΜSc στον Περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου και Βιομεθανίου, του Τμήματος Βιομάζας στο ΚΑΠΕ.

Τριάντα χρόνια εμπειρίας σε μια σειρά από δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης  που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την υποστήριξη και εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας για τη βιομάζα/ βιοαέριο/βιομεθάνιο  και τα οργανικά υπο-προϊόντα, τεχνική και στρατηγική στήριξη για τον ενεργειακό σχεδιασμό σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και υποστήριξη έργων βιοαερίου/βιομεθανίου. Τεχνικός υπεύθυνος σε μια σειρά από εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΑΠΕ στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα). Συντονιστής του έργου «Greekbiogas» και επιστημονικός υπεύθυνος σε μια σειρά ανταγωνιστικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα «Bioexell», «Probiogas» και «Redubar», με πρόσφατα τα έργα GreenMeUp και HyFuelUp, που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του Horizon Europe. Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή ελέγχου και των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού σταθμών Βιομάζας/Βιοαερίου (άδεια λειτουργίας σταθμών).

Έχει διδακτική εμπειρία σε θέματα βιομάζας, χωροταξικού σχεδιασμού,  περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης, κι έχει εκπονήσει πλήθος μελετών, άρθρων και παρουσιάσεων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας/βιοαερίου/βιομεθανίου.