Γρηγόρης Ζαρωτιάδης

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ

Γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου το 1972 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Johannes Kepler Πανεπιστημίου του Linz στην Αυστρία. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών του ήταν για έναν χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Manchester, Institute for Science and Technology ως επισκέπτης ερευνητής. Υπηρετεί ως τακτικός καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης (http://www.asecu.gr) και του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης (http://www.ikempatsis.gr/). Επίσης προεδρεύει στο νεοσύστατο Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων και διευθύνει το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών στο ΑΠΘ (https://ilabsem.web.auth.gr/). Τέλος είναι μέλος του Leadership Council του SDSN Black Sea (http://sdsn-blacksea.auth.gr/). Η έρευνά του εκτυλίσσεται στο πεδίο των διεθνών οικονομικών και της οικονομικής ανάπτυξης, με πλήθος διεθνών δημοσιεύσεων – εκδόσεων και ανάλογων ετεροαναφορών. Από το 2000 είναι ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.