Αθανάσιος Καΐσης

Πρόεδρος, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος